Nghị quyết, Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, kèm theo Biên bản biểu quyết các nội dung, Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung TV Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 và kèm theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

12/04/2023   350 lượt xem

Nghị quyết, Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, kèm theo Biên bản biểu quyết các nội dung, Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung TV Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 và kèm theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, bạn có thể Download tại đây.


1 bầu chọn / trung bình: 5
Google+ Share Facebook Share

© 2024, Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc. All rights reversed.