Giới thiệu về chúng tôi

Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc, trước đây là Xí nghiệp Chế biến Kinh doanh Than được thành lập ngày 28 tháng 12 năm 1995 theo quyết định số 394/QĐ-ĐB của Giám đốc Công ty Đông Bắc (nay là Tổng công ty Đông Bắc) theo uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đến tháng 9 năm 2006 theo quyết định số 151/2006/QĐ-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Xí nghiệp Chế biến Kinh doanh Than chuyển thành Công ty Chế biến và Kinh doanh Than. Tháng 5 năm 2012 Công ty Chế biến và Kinh doanh Than được chuyển đổi từ doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc sang hoạt động theo mô hình Công ty TNHH MTV và được đổi tên thành Công ty TNHH MTV Vận tải và Chế biến than Đông Bắc theo Quyết định số 1409/QĐ-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng.

Thực hiện chủ trương của Nhà nước và Bộ Quốc phòng về cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước. Ngày 29 tháng 12 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký Quyết định số 5922/QĐ-BQP về chuyển Công ty TNHH MTV Vận tải và chế biến than Đông Bắc thành Công ty Cổ phần. Ngày 04 tháng 4 năm 2018, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, với 51% vốn chi phối của Nhà nước.

Công ty có 2 nhiệm vụ chính: Một là tiếp nhận than tại các đơn vị khai thác trong nội bộ Tổng công ty Đông Bắc và các nguồn than thương mại hợp pháp khác về sàng tuyển, chế biến ra than thành phẩm và tiêu thụ than theo hợp đồng của Tổng công ty Đông Bắc và Công ty đã ký với khách hàng; Hai là: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường bộ và đường thuỷ nội địa.

Những năm gần đây, Công ty đã quan tâm, đầu tư cho việc mua sắm các phương tiện, trang thiết bị tiến tiến, hiện đại để đổi mới công nghệ chế biến, sàng tuyển, tạo ra các chủng loại than đáp ứng cho nhu cầu tiêu thụ của khách hàng. Đặc biệt là đối với lĩnh vực hoạt động kinh doanh vận tải thủy nội địa, trong những năm qua đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho đơn vị. Hiện nay Công ty đã đầu tư 20 đoàn phương tiện, mỗi đoàn phương tiện có trọng tải từ 2.344 tấn đến 3.484 tấn, ngành vận tải thủy nội địa của Công ty có đủ năng lực để đáp ứng cho nhu cầu vận tải hàng hóa của khách hàng.

Với mục tiêu là tối đa hóa lợi nhuận cho Công ty, đảm bảo khai thác, sử dụng có hiệu quả nhất tiền vốn, nguồn tài nguyên quốc gia và các nguồn lực khác, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, tăng lợi tức cho cổ đông, đóng góp Ngân sách nhà nước, xây dựng Công ty ngày càng lớn mạnh và phát triển. Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc hứa hẹn sẽ mang đến nhiều lợi ích cho các cổ đông, người lao động và quý khách hàng./.

© 2024, Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc. All rights reversed.