Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 20/5/2022 về việc phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

20/05/2022   55 lượt xem

Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 20/5/2022 về việc phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, bạn có thể Download tại đây.


1 bầu chọn / trung bình: 5
Google+ Share Facebook Share

© 2022, Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc. All rights reversed.