NQ HĐQT số 01/NQ-HĐQT về việc chốt DS cổ đông quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu và nhận cổ phiếu phát hành thêm do tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

05/01/2022   114 lượt xem

Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc CBTT NQ HĐQT số 01/NQ-HĐQT về việc chốt DS cổ đông quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu và nhận cổ phiếu phát hành thêm do tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và CBTT công văn số 9164/UBCK-QLCB của UBCK NN về phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của VDB,, bạn có thể Download tại đây.


1 bầu chọn / trung bình: 5
Google+ Share Facebook Share

Các tin khác

© 2022, Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc. All rights reversed.