Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, kèm theo toàn độ tài liệu văn kiện Đại hội đến cổ đông của Công ty

26/03/2024   108 lượt xem

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, kèm theo toàn độ tài liệu văn kiện Đại hội đến cổ đông của Công ty, bạn có thể Download tại đây.


1 bầu chọn / trung bình: 5
Google+ Share Facebook Share

© 2024, Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc. All rights reversed.