Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 14/4/2022 về thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

14/04/2022   53 lượt xem

Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 14/4/2022 về thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, bạn có thể Download tại đây.


1 bầu chọn / trung bình: 5
Google+ Share Facebook Share

© 2022, Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc. All rights reversed.