Đính chính nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021 và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 05/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021.

02/06/2021   42 lượt xem

Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc CBTT đính chính nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021 và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 05/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021, bạn có thể Download tại đây.


1 bầu chọn / trung bình: 5
Google+ Share Facebook Share

© 2021, Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc. All rights reversed.