Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc Tổ chức lớp huấn luyện AT-VSLĐ cho Cán bộ quản lý, Người vận hành các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về AT-VSLĐ năm 2021.

24/08/2021   68 lượt xem

Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc Tổ chức lớp huấn luyện AT-VSLĐ cho Cán bộ quản lý, Người vận hành các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về AT-VSLĐ năm 2021.

Thực hiện kế hoạch số3735/KH-ĐB ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Tổng giám đốc Tổng công ty Đông Bắc về việc huấn luyện AT-VSLĐ cho cán bộ quản lý, người vận hành các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về AT-VSLĐnăm 2021.

Sáng ngày 24/6/2021 tại Hội trường phân xưởng cơ điện khu vực cụm Cảng km6, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả. Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc phối hợp với Tổng công ty Đông Bắc, Công ty xây dựng Công nghiệp Mỏ và Trung tâm huấn luyện AT-VSLĐ thuộc Sở lao động tỉnh Quảng Ninh, tổ chức lớp huấn luyện AT-VSLĐ cho Cán bộ, quản lý, Người vận hành các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về AT-VSLĐ năm 2021.

Tham gia lớp huấn luyện lần này có31 học viên là Cán bộ quản lý, Người vận hành máy của Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc và Công ty xây dựng Công nghiệp Mỏ,trongthời gian 02 ngày, các học viên sẽ được huấn luyện nội dung thuộc nhóm 3 và nhóm 6 theo thông tư 02/2017/TT-BQP ngày 05/01/2017 gồm: (1) Hệ thống  chính sách, pháp luật; hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Quốc phòng về an toàn, vệ sinh lao động. (2) Những kiến thức cơ bản về an toàn, VSLĐ: Chính sách, chế độ về an toàn VSLĐ đối với người lao động. Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động. Chức năng nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, VSLĐ; sử dụng thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân;văn hóa an toàn tại nơi làm việc. Nghiệp vụ kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp. (3) Huấn luyện chuyên ngành: Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại và phương pháp phân tích, đáng giá, quản lý rủi ro liên quan đến công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, VSLĐ; quy trình làm việc an toàn, VSLĐ; kỹ thuật an toàn, VSLĐ liên quan đến công việc của người lao động. Ngoài nội dung huấn luyện an toàn, VSLĐ theo quy định, các học viên còn được huấn luyện bổ sung về kỹ năng và phương pháp hoạt động của công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Kết thúc đợt huấn luyện, các học viên tiến hành viết thu hoạch, căn cứ vào kết quả huấn luyện an toàn VSLĐ năm 2021, Trung tâm huấn luyện thuộc Sở lao động Tỉnh Quảng Ninh sẽ đánh giá kết quả huấn luyện và cấp chứng nhận về huấn luyện an toàn vệ sinh lao động năm 2021 cho các đồng chí học viên đã tham gia huấn luyện an toàn VSLĐ năm 2021.

Thực hiện:Phòng chính trị Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc.


1 bầu chọn / trung bình: 5
Google+ Share Facebook Share

© 2021, Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc. All rights reversed.